Védőnői szolgálat

Védőnői tevékenység

A védőnő az egészségügyi alapellátásban dolgozó, felsőfokú végzettségű, önálló preventív tevékenységre kiképzett egészségügyi szakember, aki

 • meghatározott földrajzi területen a védőnői körzetben – területi védőnőként-
 • az oktatási-nevelési intézményben -iskola védőnőként -,
 • vagy városokban, ahol kórház működik, kórházi védőnőként dolgozik.

A “védőnő” elnevezés arra utal, hogy tulajdonosa valakit valamilyen fenyegető veszélytől igyekszik megóvni, valakinek az érdekét pártolja, nehéz helyzetében segítséget igyekszik számára biztosítani. A védőnő munkája tehát a megelőzés a prevenció.

A védőnőképzés ma már négy éves, melynek az a célja, hogy a védőnő megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkezzen a családközpontú, korszerű védőnői gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazásához.

A védőnő munkáját az orvossal együttműködve, nagyfokú önállósággal végzi.

A területi védőnő feladatai

 • a nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, életmód tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel;
 • a várandós anyák gondozása
 • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
 • a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
 • a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás szorgalmazása különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira,
 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,
 • a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek, otthoni ápolására,
 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése,
 • az óvodába járó gyermekek gondozása, szűrése, hygienes ellenőrzésese,
 • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
 • a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
 • a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
 • figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik:

 • az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, házi-gyermekorvosi ellátás továbbá a szakellátás,
 • a közoktatás,
 • a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

Az iskolai védőnő feladatai

Alapszűrések végzése

 • testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat)
 • pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,
 • érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),
 • mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),
 • golyvaszűrés,
 • vérnyomásmérés.


Továbbá:

 • A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása.
 • Elsősegélynyújtás
 • Az orvosi vizsgálatok előkészítése
 • A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.
 • A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.
 • Részvétel az egészségtan oktatásában (elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése)
 • Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).
 • Pályaválasztás segítése
 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.)
 • Egyéni és csoportos beszélgetés a tanulókkal, szülőkkel, különös tekintettel a serdülőkori változásokra, krízisekre
 • Krónikus beteg és fogyatékkal élő tanulók életvitelének segítése, közösségi integrációjának segítése, szükség szerinti gondozása
 • Tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről
 • A gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.

A védőnői kompetencia köre

A védőnő működésének hatáskörét (kompetenciáját) azok a jogok, felhatalmazások alkotják, amelyek alapján a védőnő – saját munkaterületén – döntésre jogosult. Kompetenciája csak az információnyújtásig, véleményezésig, javaslattételig terjed ki.

A védőnői gyakorlatban rendszeresen végzett családlátogatás lehetőséget nyújt a család környezetének megismerésére, ezáltal könnyebben felismerhetők az egészségi állapotra ható pozitív és negatív tényezők, melyek alapján a gondozás célját, módszereit meg lehet választani.

A védőnői tanácsadás lehetőséget biztosít a család, a lakosság számára, hogy a védőnő elérhető legyen.

A gyermekvédelemben a védőnői hálózat elsődleges szerepe, mint jelző rendszer fogalmazódik meg. Ahhoz, hogy a gyermek családban nevelkedjék fontos, hogy a védőnő nagyon korán tudomást szerezzen, felismerje a család működésének zavarait, problémáit annak érdekében, hogy a maga kompetenciájának vonatkozásában biztosítsa a szükséges gondozást, tanácsadást, információt, segítséget, támogatást.

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi vezető védőnője látja el.